Uncategorized

Særlige retningslinjer for udstilling under Covid-19

preben

Dansk Racehund Unions særlige retningslinjer for udstillinger.

Hvorfor er sektorpartnerskab interessant for hundesporten?

Reglerne om forsamlingsforbuddet findes i Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Ifølge bekendtgørelsen gælder forsamlings-forbuddet ikke længere for.

1) lokaler og lokaliteter (herunder udendørsarealer), hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, og den fysiske eller juridiske person (forening eller organisation), der råder (eje, leje mv.) over lokalerne eller lokaliteterne, er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

2) arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der afholdes andre steder, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, og den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet m.v., er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. For hundesportsområdet betyder sektorpartnerskabet derfor en mulighed for at kunne arrangere hundesportsbegivenheder i indendørs såvel som udendørs foreningsregi

Herunder vores udstillinger.

uden at være omfattet af forsamlingsforbuddets generelle påbud om maksimalt 100 forsamlede personer.

Ifølge Justitsministeriets ”Plan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlings-forbuddet” vil der dog frem til 31. august fortsat være en absolut grænse på maksimalt 500 personer samlet ved alle former for arrangementer. Se mere her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/etapeplan _-_forsamlingsforbud.pdf

Herunder følger DRU`S retningslinjer for udstillinger

DRU`S retningslinjer tager naturligvis udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”.

Først og fremmest understreger vi at, sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, f.eks. fysisk anstrengelse, m.v.

Derfor skal der i ringene være 2 m. afstand mellem hver handler, og der skal ved dommerbordet være 1 m. afstand mellem dommer og handler, bemærk at når der tales så skal man vende hovedet væk og ikke kigge dommer eller ringsekretær i øjnene, på den måde mindsker vi smitte risiko.

Generelle retningslinjer og anbefalinger

Pas på hinanden Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd til forebyggelse af smittespredning bør følges:

1) Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Sørg for, at der altid er vådservietter eller håndsprit (70- 85% – helst med pumpefunktion) tilgængelig.

2) Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde – ikke i dine hænder.

3) Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Også selv om du gerne vil være høflig.

4) Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Medbring og benyt gerne eget krus, bestik mm. når du tager ud.

5) Hold afstand og bed andre tage hensyn.

 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Der skal holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Hundesportsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Hundesport med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt; forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

Forsamlingsforbuddet skal overholdes

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere personer end forsamlingsforbuddets max-antal til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se evt. Særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer længere nede.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme facilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane/zone/aktivitet. Det er muligt at inddele store baner i mindre, tydeligt markerede zoner. Her kan anvendes kegler, ringbånd, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsarealer er forskellige indenfor de respektive hundesportsaktiviteter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra aktivitet til aktivitet. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 m2 pr. person. Se evt. Særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Under alle former for planlagt hundesportsaktiviteter bør der være enten personale eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Ved barn/hund junior/hund skal der være en ansvarsperson til stede som er myndig og dermed over 18 år.
 • Deltagerne ved udstillingen skal straks ved ankomst til udstillingen placere sig ved den ring, som de deltager i under udstillingen. Man må ikke flettes, og udstillerne må ikke skifte imellem de forskellige ringe. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere ringe.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med udstillingen, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.

toiletter, omklædning og badefaciliteter

 • Klubhuse og lignende kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantine-områder skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være den juridiske ejer af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor.
 • Der skal sikres en meters afstand mellem borde og stole i siddeområder.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis faciliteterne kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, klubber og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum (bl.a. for at sikre overholdelse af forsamlingsforbud og afstandskrav).
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Udstyr og rekvisitter

 • Der må benyttes fælles redskaber i hundesporten.
 • Det anbefales at opfordre deltagerne til at medbringe egne redskaber og rekvisitter, hvis disse skal anvendes til træning.
 • Trimmerborde der bruges til de små hunde skal afsprittes mellem hver enkelt hund.

Rengøring

Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, bør følgende iværksættes:

 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle hallens/facilitetens alle håndtag på alle døre, gelændere og diverse armaturer samt fælles træningsudstyr og -rekvisitter med desinfektionsmiddel eller sprit beregnet herfor.
 • Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Ekstra fokus indendørs: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift.
 • Desinfektion mellem hver hund/handler: Kontaktflader på redskaber og udstyr skal desinficeres mellem hver benyttelse.

Beskyttelse af frivillige/instruktører/dommere mv.

 • Det vil til hver en tid stå den enkelte klub/forening, dommer, Ringsekretær og andre hjælpere frit, om de ønsker at medvirke til udstillinger oma. på nuværende tidspunkt. Dog gør vi opmærksom på DRU`S udstillingsregler om bindende tilmelding.
 • Under et arrangement/prøve vil det til hver en tid være arrangøren og dennes medhjælpere samt deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet.
 • Skønner dommeren eller Udstillingslederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan denne henstille til eventuelle tilskuere om at forlade arrangementet, hvor DRU til hver en tid opfordrer til at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
 • Det anbefales, at frivillige/dommere mv. i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 ikke udfører frivilligt arbejde i klubben indtil videre.
 • Der bør på hjemmeside og ved indgangen til faciliteterne være informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.
 • Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit i pumpeform (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der bør være engangshåndklæder.
 • Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter og til at indføre ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved sådanne kontakter (opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), ruminddelinger, afstandstape m.v.) samt brug af passende værnemidler).
 • Alle frivillige skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Den enkelte klub mv. og facilitet bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.
 • Kontaktpunkter, der indgår i hundesportsaktivitetsudøvelsen mv., bør ligeledes sikres ved hyppig rengøring. Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige.
 • Toiletter (både bruger- og medarbejder/frivillige-toiletter) samt evt. bade- og omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør være nem adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder.

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Bestyrelsen, frivillige, dommere, medhjælpere, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde til udstillingen, hvis de har symptomer, der kan tyde på Covid-19.
 • Frivillige, medlemmer, brugere mv. bør efter et sygdomsforløb først møde til udstillingen igen 48 timer efter, symptomer er ophørt. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området.

Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner

 • Der kan afvikles konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed indenfor hundesporten, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Der må altså ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • Lokale politimyndigheder kan dog søges om tilladelse til at afholde stævner på meget store arealer (for eksempel dyrskuepladser, fodboldbaner mv.), hvor der på det samlede areal befinder sig flere end forsamlingsforbuddets rammer, men hvor personerne befinder sig så langt fra hinanden, at det anses som inden for forsamlingsforbuddets formål.
 • En konkurrence, turnering eller et stævne må dog godt opdeles tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er flere end forsamlingsforbuddet samlet samtidig.
 • En konkurrence, turnering eller et stævne må desuden opdeles via tidsforskudte starter indenfor hundesportsbegivenheder, hvor afviklingen foregår på et meget stort areal. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er samlet flere end forsamlingsforbuddets rammer (pt. 100). Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse.
 • Der må afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. For eksempel må der gerne afvikles flere aktiviteter inden for forskellige discipliner på samme idrætsanlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Der må f.eks. gerne afholdes udstilling, hvor hunderacerne dømmes i klasser.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

Særlige retningslinjer for afholdelse af udstilling Generelt:

 • Der må kun afvikles udstillinger udendørs (pr. 03.06.2020)
 • De gældende anbefalinger og restriktioner om afstand, smitteværn og risikogrupper fra de danske myndigheder for udstillingsdatoen skal til enhver tid overholdes. Arrangøren er forpligtet til at holde sig grundigt orienteret om myndighedernes udmeldinger/retningslinjer.
 • Det er op til deltageren selv (herunder både dommeren, ringpersonale, udstilleren eller andre) at afgøre, hvorvidt vedkommende ønsker at deltage. Det er også individuelt, om man vil bære mundbind eller anden form for værnemiddel.
 • Dommere og ringpersonale kan til enhver tid takke nej til en udstillingsinvitation uden konsekvenser.
 • Det anbefales, at hele arrangementet tænkes helt igennem inden afvikling. Dette kan gøres ved at stille spørgsmål såsom ”Hvad kunne gå galt?”, ”Hvad tror vi kunne skabe komplikationer?”, ”Hvordan tackler vi bedst udstillers ankomst?”, ”Er der nogle anbefalinger, der fungerer bedre end andre for os?” og andre lignende spørgsmål. Vær gerne 3-4 personer der gennemgår arrangementet med kritiske øjne, så alle aspekter bør være overvejet. Arrangørens ansvar:
 • Der udnævnes en udstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende udstillingsledere, som har hovedansvar for, at myndighedernes anbefalinger og restriktioner følges under arrangementet. Disse har retten til at advare og eventuelt bortvise personer, som markant bryder reglerne, fra området. Ved bortvisning mister personen retten til at udstille hund og til at få refunderet tilmeldingsgebyret for det pågældende arrangement. Udstillingslederen samt eventuelle assisterende udstillingsledere skal bære tydelige navneskilte, så ingen deltagere er i tvivl om personens virke. Coronaansvarlig. Leder/ansvarlig må ikke gå i ringen.
 • DRU skal, hvis nødvendigt, begrænse antallet af deltagere, så man ikke overskrider myndighedernes restriktioner for antal deltagere ved et arrangement. Arrangementet kan eventuelt deles op i flere puljer eller på flere områder. Hvis deltagerbegrænsningen benyttes, skal arrangøren lave et system, der sikrer retfærdig behandling i forhold til hvem der deltager. Der kunne f.eks. sættes et max antal hunde og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
 • Det er udstillingslederens, samt eventuelle assisterende udstillingslederes, ansvar at holde styr på antallet af mennesker, og at restriktionen for antal deltagere overholdes under hele udstillingen.
 • Der skal sættes skilte op rundt om ringen og på området, der påminder deltagerne om at holde afstand på mindst én meter og om at overholde myndighedernes restriktioner. Der bør laves en markering i ringen for, hvor hunden skal stå og hvor handleren skal stå, når dommeren gennemgår hunden.
 • Vilkårene for udstillingen skal offentliggøres i invitationen og fremgå tydeligt. Invitation:
 • Deltagerinfo (PM) skal indeholde en omfattende og grundig redegørelse for de gældende regler for afstand, smitteværn, fremmøde, opsætning af telt og eventuel modificering af udstillingsreglerne/finalerne. Det skal gøres klart, at personer, som bryder reglerne, vil blive bortvist fra arrangementet af udstillingslederen eller en assisterende udstillingsleder.
 • Der bør være en passende stor tidsmargin mellem klasserne og/eller racerne. Udstillerne må ikke træde ind i ringen, før de er kaldt ind.
 • Arrangementet må ikke være åbent for publikum og der opfordres til, at udstillerne ikke medbringer flere personer end nødvendigt. Det anbefales, at der max deltager 1-2 personer pr. tilmeldt hund. Ophold på pladsen og teltopsætning:
 • Udstillerne, med undtagelse af SL-vindere og BH eller BT, skal forlade området, når racen er færdigbedømt. Folk må ikke blive tilbage som tilskuere, medmindre det er en lille udstilling, der gør, at man kan holde sig under max antal personer med passende afstand. Der opfordres desuden også til, at udstillere forlader området med det samme, hvis hunden ikke går videre fra sin klasse.
 • Telte og borde/trimmeborde/hvalpegårde kan sættes op på markerede områder. Der skal være min. 1 meter mellem hvert telt, der tillader rigelig luft og mulighed for gennemgang mellem telte. De markerede områder bestemmes af udstillingslederen, men det anbefales, at der sikres rigelig afstand til ringsiden og dermed tillader yderligere plads mellem teltene. Der skal ikke kunne sættes telte op på forhånd. Der skal være plads til de udstillere, der deltager i den pågældende pulje/race og pladsen skal altså ikke være optaget af udstillere, der først kommer senere på dagen. Hvis arrangøren skulle ønske det, kan der afsættes et område til opsætning af telte, der ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telte, der er slået op i nærheden af ringen mere end en time før starten på den første race, kan fjernes af arrangøren og ejeren vil blive nægtet deltagelse på det pågældende arrangement.
 • Arrangøren kan vedtage, at telte ikke er tilladte.

Information, præmier, kiosk/servering og toilet:

 • Der skal være en information, men udstillerne opfordres til at tage kontakt pr. telefon eller mail på forhånd, hvis de har spørgsmål, mangler eller uafklarede sager. Udstillingslederens telefon nummer og telefontider står i kataloget. Kataloger skal – så vidt muligt – publiceres online tidligst 2 timer før udstillingens start. Informationen skal markeres tydelig med påmindelse om at holde afstand.
 • Hvis klubben deler præmier/præmiekort ud på udstillingen, skal disse ligge fremme, så udstilleren selv kan hente dem. De skal ikke røre ved andet end de selv skal have/vælger. Det samme gælder rosetter, som heller ikke skal deles ud i ringen.
 • Toilettet skal inspiceres én gang i timen og sprayes med rengøringsmiddel. Der sættes desinfektionsmiddel frem og et påbud om, at brugerne bedes vaske toiletsædet og vandhanen af efter brug.

I ringen:

 • Ringen skal være så stor som muligt, afhængigt af racens størrelse og antallet af tilmeldte.
 • Dommer/ringsekretær afgør hvor mange hunde, der må være i ringen samtidig således at den gældende regel om afstand kan opretholdes, både stående og i bevægelse.

bedømmelse:

 • Dommerelever og –aspiranter er indtil videre ikke tilladt.
 • Arrangøren skal i planlægningen tage højde for tidsforbruget mellem racerne/klasserne.
 • Udstillerne skal selv vise hundens bid og tænder.
 • Når dommeren gennemgår hunden, skal udstilleren holde så meget afstand som muligt.
 • Dommeren skal bruge vådservietter/håndsprit efter gennemgang af hver enkelt hund.

BIS:

 • Det er op til den enkelte arrangør, om der skal afvikles BIS.
 • Dommere, udstillere og arrangører skal udvise forståelse for, at BIS skal afvikles med minimal kontakt mellem hunde og dommer.
 • Arrangøren opfordres til at minimere antallet af BIS og kun afvikle Best in Show.
 • Præmier og/eller rosetter skal sættes ud ved placeringsskiltene/podierne, så der ikke opstår nærkontakt ved uddelingen.
 • Der må ikke stimles sammen og tages billeder fra BIS, der kan tages billeder uden for BIS ringen.

Camping:

· Overnatning i telte/Campingvogne bør ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne. Foreningen kan lave de nærmere konkrete retningslinjer for det.

· Campingområdet er forbeholdt de overnattende udstillere.

· der skal minimum være 3 M. mellem hver enhed, alle enheder bliver placeret i rækkefølge efter ankomst, der kan ikke laves særlige ønsker.

· Campingområdet er afmærket med mine strimmel og er privat område.

Opdateret D. 24/7-2020 af Bestyrelsen i DRU, på bestyrelsens vegne Ulla Sørensen

Om DRU

Dansk Racehunde Union
er stiftet den 4. maj 1937, og er landets næststørste og næstældste hundeorganisation til fremme af sunde og racerene hunde. DRU arbejder for at højne standarden for vore racehunde, de enkelte racers specielle temperament samt kendskabet til hundens pleje.