Node title

Om DRU

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Dansk Racehunde Union, DRU.
Foreningen er stiftet i 1937.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Foreningens formål

At samle hundeejere, der gennem foreningen arbejder for at udbrede viden om og interesse for sunde og racetypiske hunde.
At samle hundeejere, som gennem eget opdræt medvirker til avl af sunde og racetypiske hunde, der stambogsføres i DRU.
DRU anerkender alene FCI-standarder.

§ 3 DRU´s samarbejde og organisering

DRU kan samarbejde med andre interesseorganisationer inden for foreningens formål.
Med reference til Bestyrelsen for DRU kan der etableres lokalafdelinger, der omfatter:

Jylland, Fyn eller Sjælland

Specialklubber for en race eller racegruppe.

Stk. 2 DRU´s bestyrelse, samt 2 deltagere fra hver Lokalafdeling og Specialklub udgør et Samarbejdsforum, der mødes min x 1 årligt.

Stk. 3 DRU´s bestyrelse kan nedlægge en Lokalafdeling eller Specialklub, der ikke overholder gældende retningslinjer

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer kan optages hundeejere, som gennem medlemskabet forpligtiger sig til at overholde DRU´s vedtægter og retningslinjer, samt har indbetalt kontingent.

Stk. 2 Medlemsrettigheder og forpligtigelser fremgår af DRU´s vedtægter og retningslinjer, Jvf. §5 stk. 4 og § 6 stk. 6.

Stk. 3 Medlemskab og medlemsnummer er personligt.

A-medlemskab er 1 navngivet person i en husstand. (Alle i en husstand kan vælge A-medlemskab)

B-medlemskaber kan tegnes for øvrige navngivne medlemmer af samme husstand. B-medlem optjener selvstændig anciennitet

Støttemedlemskab

Stk. 4 Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 5 Medlemskab ophører øjeblikkeligt ved kontingentrestance.

Stk. 6 Bestyrelsen kan ved væsentlige overtrædelser af DRU’s vedtægter og retningslinjer beslutte, at et medlem og dennes husstand skal ekskluderes.
Rejser bestyrelsen en eksklusionssag, har medlemmet ret til at fremstille sin sag på et bestyrelsesmøde, inden bestyrelsen træffer endelig beslutning.

Stk. 7 Et udelukket medlem kan, efter udløb af den varslede eksklusionsperiode, ansøge om medlemskab, som i så fald kan godkendes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i september måned.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 12 ugers varsel ved opslag i DRU-Nyt og på DRU´s hjemmeside. Dagsorden offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Godkendelse af kommissorier for faste udvalg.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Fastsættelse af takster
 • Offentliggørelse af resultat af urafstemning til bestyrelse.
 • Valg af en ekstern revisor, der er registreret eller statsautoriseret
 • Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt eller pr mail inden 1. juli.

Stk. 5 Alle A og B medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.
Kontrol af gyldigt medlemskab sker inden generalforsamlingens start.

Stk. 6 Alle fremmødte A og B medlemmer har stemmeret.

Stk. 7 Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8 Dirigenten træffer afgørelse om afstemningsform, der dog skal være skriftlig, hvis 1 medlem ønsker dette. Medlemmet retter skriftlig henvendelse til dirigenten inden punktet sættes til behandling.

§ 6 Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen sker ved Urafstemning i august måned.
Stemmeret har alle A og B-medlemmer, med min 6 mdr.’s medlemskab inden 1. august.

Stk. 2 Alle A og B medlemmer med 1 års  medlemskab ved opstillingsfristens udløb, kan opstille til valg som bestyrelsesmedlem i DRU. 

Alle A og B medlemmer med 2 års medlemskab ved opstillingsfristens udløb, kan opstille til valg til kasserer eller formand i DRU.

Kandidater, der ønsker at opstille, fremsende en motiveret opstilling til bestyrelsen. Opstillingen skal være påført medlemsnr og skal være bestyrelsen i hænde inden 1 juli.

Der kan opstilles til flere poster.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode.
Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år og
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år.
Der vælges en 1. og 2. suppleant, så der altid er 2 suppleanter. Valg er for 1 år.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden, dog har alle medlemmer ret til at overvære den del af et bestyrelsesmøde, der behandler spørgsmål af generel betydning for foreningens drift.

Stk. 5 Bestyrelsen foretager en konkret vurdering af behov for at ansætte aflønnet medhjælp i det omfang, den findes det nødvendigt for at varetage den daglige drift.

Stk. 6 Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg og udarbejder kommissorier for udvalgenes arbejde, herunder udarbejdelse af DRU’s retningslinjer.
Bestyrelsen kan bede medlemmer indtræde i de udvalg, hvor det findes hensigtsmæssigt for den daglige drift.

Stk. 7 Bestyrelsen indhenter privat straffeattest på alle tillidsvalgte, udvalgsmedlemmer og ansatte.

Stk. 8 Udtræder formanden inden udløb af sin valgperiode, træder næstformanden i dennes sted, og 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal bestå af min 4 bestyrelsesmedlemmer, for at være beslutningsdygtig.

Består bestyrelsen pga. forfald ikke længere af min. 4 personer, skal den resterende bestyrelse foranledige at der snarest sker enten et ekstraordinært valg, eller at det ordinære valg fremrykkes.

§ 7 Hæftelse

Foreningen tegnes af Formand og kasserer.
Ved disses forfald af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige økonomiske dispositioner vedr. daglige drift.

Stk. 3 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller obligationer kræver godkendelse af en generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse

Stk. 4 DRU ejer ejendommen, Jørgen Jensens Vej 25, 4700 Næstved. Bestyrelsen skal sikre at ejendommen vedligeholdes forsvarligt.

Stk. 5 Det enkelte medlem hæfter alene med sit kontingent.

§ 8 Regnskab

DRU’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Kassereren sikrer at der løbende føres et afstemt regnskab, som til enhver tid kan kræves kontrolleret af den eksterne revisor.

Stk. 3 Bestyrelsen sikrer at foreningens formue anbringes med hensyntagen til sikkerhed for at formuen bevares.

Stk. 4 Kassereren sørger for at øvrige medlemmer af bestyrelsen løbende godkender bilag, og der foretages signering efter følgende principper.

Faste løbende driftsudgifter fremgår af budget og kan godkendes og konteres af kasserer.

Øvrige betalinger op til beløb på 2.000 kr. kan godkendes og konteres af kasserer 

Beløb på 2000 kr-10.000kr skal godkendes og påtegnes af Kassereren og formanden.

Beløb over 10.000 skal godkendes og påtegnes af et flertal i bestyrelsen.

Denne kontrol skal være afsluttet forud for aflevering af materiale til den eksterne revisor. Den eksterne revisor gennemgår foreningens bilag og bogføring og opstiller et årsregnskab i henhold til kravene i foreningens vedtægter og årsregnskabsloven for klasse A virksomheder. Årsregnskabet skal forsynes med revisors erklæring om assistance.

Stk. 5 Senest ved udgangen af august fremlægges og godkendes årsregnskabet for bestyrelsen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette.

Stk. 2 Medlemmerne kan fremsende en motiveret begæring for en ekstraordinær generalforsamling underskrevet af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev til alle stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4 Rejses der krav om ekstraordinær generalforsamling pba mistillid til den siddende bestyrelse, kan generalforsamlingen alene vedtage et mistillidsvotum.

Bestyrelsen bliver ved mistillid siddende til nyvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal inden 14 dage igangsætte ny urafstemning.

§ 10 Vedtægtsændringer

En ændring af Dansk Racehunde Unions vedtægter kræver at 2/3 af alle fremmødte medlemmer stemmer for dette.

§ 11 Foreningens nedlæggelse

Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette.
Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling.
På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal en evt. formue anvendes inden for foreningens formål.
Generalforsamling beslutter hvordan dette sker.

 

Således vedtaget af Generalforsamlingen 22 september 2018