Node title

Om DRU

For specialklubber under DRU

Retningslinjer for Specialklubber under DRU


 

DRU’s bestyrelse kan, hvis der er interesse for det, godkende, at der oprettes specialklubber for medlemmer med en hunderace, eller en gruppe af hunderacer.
 
Formål:
Specialklubben afholder udstillinger og skuer i samarbejde med DRU’s -bestyrelse.
Specialklubben kan arrangere aktiviteter lokalt for medlemmerne, mhp fremme viden om sundhed, opdræt pelspleje m.m., som der måtte være interesse for.
 
Medlemmer:
Alle medlemmer af DRU, der ejer, opdrætter eller er særligt interesserede i pågældende race/ racegruppe kan indmelde sig i klubben.
En specialklub skal som minimum have 25 medlemmer. Er medlemstallet ved afslutning af et regnskabsår under dette, kan DRU’s -bestyrelse beslutte at klubben skal nedlægges.
For at være medlem af en specialklub kræves medlemskab af DRU, minimum som støttemedlem.
Specialklubben kan ikke udelukke et medlem, men alene fremsende en motiveret indstilling til DRU’s bestyrelse, som behandler indstillingen ift. gældende retningslinjer.
 
Vedtægter og klub-bestyrelsen:
Medlemsgruppen, der ønsker at etablere en klub, udarbejder et forslag til vedtægter, som fremsendes til DRU’s bestyrelse.
Godkendes vedtægterne kan der indvarsles der en stiftende generalforsamling ved opslag på DRU’s hjemmeside og i Racehunden. Blandt de A og B-medlemmer, der ønsker medlemskab i specialklubben, vælges en bestyrelse.
Opstilling og stemmeret følger DRU´s vedtægter.
De godkendte vedtægter skal være tilgængelige på Klubbens hjemmeside, tillige med en oversigt over den lokale bestyrelse.
Klub-bestyrelsen forelægger og indhenter godkendelse hos DRU`s bestyrelse af alle aktiviteter, inden de iværksættes.
DRU’s bestyrelse kan træffe beslutning om at lukke en klub, såfremt der ikke i klubben arbejdes indenfor alle gældende vedtægter og retningslinjer.
Klubben afholder årlig generalforsamling, som annonceres med varsler jvf. DRU’s vedtægter.
 
Samarbejde:
DRU’s bestyrelse afgør selv behov for at deltage i en klubs generalforsamling.
Referat fra generalforsamling, regnskab og beretning skal fremsendes til DRU-bestyrelsen 1 x årligt senest 2 uger efter generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens hjemmeside. Til Racehunden indsendes et fyldestgørende referat.
Der fremsendes 1 x årligt en opdateret medlemsliste til bestyrelsen.
DRU´s bestyrelse udgør sammen med 2 deltagere fra hver Lokalafdeling og Specialklub et Samarbejdsforum, der mødes 1 gange årligt.
 
Økonomi:
Specialklubben kan opkræve kontingent, max for dette er 2/3 af A-kontingent i DRU.
Specialklubben optjener desuden indtægter gennem samarbejdet med DRU ved udstillinger.
Træffer DRU- bestyrelse beslutning om at lukke en lokalafdeling eller specialklub tilfalder alle ejendele og midler DRU.