Node title

Om DRU

For medlemskab

01 Retningslinjer for medlemskab af DRU


Som medlem forpligtiger man sig til at overholde DRU´s vedtægter og retningslinjer.
Ved indmeldelse fremsendes Retningslinjer for medlemskab af DRU. Ved at indbetale kontingent anerkender medlemmet at overholde alle gældende retningslinjer*.
Indmelding sker via hjemmesiden.

* Retningslinjer: 01 For medlemskab af DRU
  02 For avlsgodkendelse og stambogsføring i DRU
  03 For lokalafdelinger i DRU
  04 For specialklubber i DRU
  05 For godkendelse af kenneler i DRU
  06 For uddannelse af dommere & ringsekretærer i DRU
  07 Udstillingsregler i DRU

Ved for sen betaling af kontingent, genstarter optjening af anciennitet.
Kontingent forfalder 1 x årligt, og opkræves i 4. kvartal. Ved indmeldelse i løbet betales der for et år fra den dato kontingentet er modtaget.

 

Der kan tegnes følgende medlemskaber:
 

A-medlem: Tegnes som enkeltmedlem, eller 1. medlem af en husstand.

Efter 6. mdrs. anciennitet som medlem opnås ret til:

 • rabat på stambogsføring
 • modtager DRU nyt x 6 årligt som kan læses online
 • alle medlemmer af en husstand kan vælge A-medlemskab

Efter 1 års medlemsskab:

 • opstillingsberettiget til bestyrelsen i DRU

Efter 2 års medlemskab:

 • opstillingsberettiget til formand/ kasserer i DRU
   

B-medlem: Kan tegnes for efterfølgende medlemmer af samme husstand.

Efter 6. mdrs. anciennitet som medlem opnås ret til:

 • stemmeret på generalforsamling

Efter 2 års medlemskab:

 • opstillingsberettiget til tillidsposter i DRU

Støttemedlemskab: Kan tegnes af særligt interesserede, der måtte ønske at støtte foreningens formål.
(Støttemedlemmer kan ikke stambogføre)

 • modtager DRU nyt x 6 årligt 
   

Kennel: A-medlemskab + kennelmærke.

 

Udelukkelse / ekskludering:

Overtræder et medlem en retningslinje vil bestyrelse pålægge medlemmet en sanktion, ex et avlsforbud. En sanktion kan være tidsbegrænset eller varig.

Ved gentagen overtrædelse kan medlemmet udelukkes, ligesom DRU kan træffe afgørelse om udelukkelse af hele husstanden.

Modarbejdelse af DRU og DRU's bestyrelse, som er eller kan være til skade for DRU kan føre til eksklusion af foreningen.
Ønsker medlemmet senere at ansøge om igen at blive medlem, vil der ske en konkret individuel vurdering.
Bemærk: Det er altid den i stambogen angivne ejers medlemsstatus, der er gældende.
Er du ejer af en hund med DRU-stambog, skal du være opmærksom på at du skal være medlem af DRU for at kunne oprette stambog på dine hvalpe.
Er du ikke medlem, bør du derfor ansøge om medlemskab inden du planlægger at avle hvalpe.
Ligeledes skal du være opmærksom på og undersøge hvilke avlsrestriktioner, der gælder for netop din hunderace, da en evt overtrædelse af dette medfører at du ikke kan få stambog på evt hvalpe.
Se  Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring i DRU.
 

Desuden gælder:
 

DRU forholder sig ikke til medlemmets private forhold, herunder medlemmets forhold til skat eller andre myndigheder. Et medlems handlinger vurderes alene ift om der handles i modstrid med DRU’s vedtægter og retningslinjer, og det er alene i forhold til medlemskabet, at DRU kan iværksætte en sanktion/ eksklusion.
Bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller andre, der under varetagelse af opgaver for DRU får kendskab til medlemmers private forhold, er underlagt tavshedspligt. Dette gælder i alle henseender også efter man er trådt ud af bestyrelsen.
Der skal dog bemærkes at alle offentlige Myndigheder som ex Told og Skat kan kræve uhindret adgang til alle foreningens regnskabsforhold.