Node title

Om DRU

For lokalafdelinger

Retningslinjer for Lokalafdelinger under DRU


   
DRU’s bestyrelse kan, hvis der blandt medlemmerne er interesse for det, godkende, at der oprettes lokal-afdelinger som geografisk omfatter følgende områder:

  • Jylland
  • Fyn
  • Sjælland inkl. Bornholm.

Formål:
Lokalafdelingen afholder udstillinger og skuer i samarbejde med DRU's bestyrelse.
Lokalafdelingen kan arrangere aktiviteter lokalt for medlemmerne, mhp fremme viden om sundhed, opdræt pelspleje m.m., som der måtte være interesse for.

Medlemmer:
Alle medlemmer af DRU, der er bosiddende indenfor det geografiske områder er medlem af lokalafdelingen.
Opstilling og stemmeret følger DRU´s vedtægter.
Den lokale bestyrelse vælges således af og blandt A og B- medlemmer i afdelingens område.
Den lokale bestyrelse kan ikke udelukke et medlem, men alene fremsende en motiveret indstilling til bestyrelsen i DRU, såfremt der findes belæg for dette.

Vedtægter og lokalbestyrelsen:
Den lokale bestyrelse udarbejder vedtægter for lokalafdelingen, som skal godkendes af DRU’s bestyrelse.
De godkendte vedtægter skal være tilgængelige på Lokalafdelingens hjemmeside, tillige med en oversigt over den lokale bestyrelse.
Lokalbestyrelsen forelægger og indhenter godkendelse hos DRU`s bestyrelse af alle aktiviteter, inden de iværksættes.
DRU’s bestyrelse kan træffe beslutning om at lukke en lokalafdeling, såfremt der ikke i lokalafdelingen arbejdes indenfor alle gældende vedtægter og retningslinjer.
Lokalafdelingen afholder årlig generalforsamling, som annonceres med samme varsler som DRU's bestyrelse.

Samarbejde:
DRU's bestyrelse afgør selv behov for at deltage i lokalafdelingens generalforsamling.
Referat fra generalforsamling, regnskab og beretning skal fremsendes til DRU's bestyrelse 1 x årligt senest 2 uger efter generalforsamlingen og offentliggøres på lokalafd.’s hjemmeside. Til Racehun-den indsendes et fyldestgørende referat.
DRU´s bestyrelse udgør sammen med 2 deltagere fra hver Lokalafdeling og Specialklub et Samarbejdsforum, der mødes 1 gange årligt.

Økonomi:
Lokalafdelingen kan ikke opkræve kontingent. Der optjenes midler til lokalafdelingens drift gennem medvirken og fordeling af indtægter ved udstillinger og andre aktiviteter.

Træffer DRU- bestyrelse beslutning om at lukke en lokalafdeling eller specialklub tilfalder alle ejendele og midler DRU.