Node title

Om DRU

For kennelgodkendelse

05 Retningslinjer for Kennelgodkendelse i DRU/oprettelse af kennelmærke

Gældende fra 1/1-2013, revideret marts 2014, juli 2019 og Juni 2020


Stambogsfører en ejer/ opdrætter årligt 3 eller flere kuld af 3 eller flere tæver, er man omfattet af:

Der skal i så fald søges Kennelmærke.

 

Øvrige opdrættere kan vælge at ansøge om kennelmærke i DRU.

Kennelmærke kan oprettes af øvrige opdrættere, der måtte ønske at registrere avl/ hvalpe i et registreret Kennelnavn.

Kennelmærkeindehaver(ne) anerkender gennem ansøgningen at overholde de vilkår, der angives i denne retningslinje:

Kennelmærkeindehaver(ne) og den samlede husstand

  • ejer, avler, annoncerer, sælger eller formidler alene hunde med DRU eller DRU-anerkendte stambøger.
  • overholder DRU´s vedtægter og alle retningslinjer, herunder 02 Retningslinjer for avlsgodkendelse og stambogsføring
  • accepterer at DRU’s Kenneludvalg kan føre tilsyn jvf denne Retningslinje.

Kennelmærke oprettes efter ansøgning, både for et nyt Kennelmærke/ genansøgning af Kennelmærke

Ved ansøgning om oprettelse af Kennelmærke vil Kenneludvalget, i det omfang det er muligt, aflægge et tilsyn inden godkendelse og oprettelse. 

  • Kennelmærke indebærer at 1 navngivent A-medlem ansøger om og godkendes som kennelmærkeindehaver.
  • Kennelmærke fornyes x 1 årligt gennem kontingentbetalingen. Indbetales dette ikke rettidigt bortfalder alle rettigheder, og Kennelmærke skal genansøges.
  • Det skal oplyses ved ansøgning om øvrige navngivne husstandsmedlemmer ønskes omfattet af mærket og dermed kan stambogsføre til ”kennelpris”.
  • Øvrige husstandsmedlemmer kan også vælge tegne selvstændigt A-medlemskab ift stemmeret og valgbarhed til tillidsposter.
  • Prisen for Kennelmærke er 1 A-medlemskab + 1 Kennelafgift. Som skal betales ved ansøgning om kennel mærke til DRU´s konto. 
  • Ønskes en kennelmærke at ændre kennelnavn og eller race, skal kenneludvalget på en ny kontrolbesøg.
  • DRU kan til enhver tid afvise en ansøgning om kennelmærke, eller tilføjelse af racer under et kennelmærke, uden begrundelse.

 

Betinget godkendelse

Findes der forhold, der ikke er i overensstemmelse med DRU’s retningslinjer, vurderer Kenneludvalget og indstiller til Bestyrelsen om, der skal gives en betinget godkendelse.

En betinget godkendelse indebærer en handleplan/ tidfrist (max 6 mdr.), til at bringe alle forhold i overensstemmelse med retningslinjerne, samt et fornyet tilsyn inden endelig godkendelse.

 

DRU forudsætter at lovgivningen overholdes.
Det påhviler den enkelte kennelejer at sikre sig at forholdene i kennelen er i overensstemmelse med lovgivningen, samt at der foreligger de nødvendige tilladelser.
Tilsyn med dette er derfor, som udgangspunkt, et anliggende mellem den enkelte Kennelindehaver og Myndighederne.

DRU’s Kenneludvalg fører tilsyn med at DRU’s vedtægter og retningslinjer er overholdt, men kan, hvis der under et tilsyn konstateres forhold, der er åbenlyse overtrædelser af såvel Hundeloven som Dyreværnsloven, vurdere at der skal ske en anmeldelse til relevante Myndigheder.

Tilsyn med Kenneler:

DRU vil som udgangspunkt aflægge anmeldte besøg efter aftale med Kennelmærkeindehaveren.
Hvis det findes formålstjenligt kan der ske uanmeldte besøg med eller uden en veterinær dyrlæge kontrol.
Afvises et besøg kan det give anledning til en sanktion jf. vedtægterne.

Det påhviler den enkelte kennelmærkeindehaver til hver en tid at sikre sig, at forholdene er i overensstemmelse med lovgivningen og de tilladelser, der er givet fra myndighederne.

 

Protokol

Der skal føres en fuldstændig protokol over alle hunde (såvel avlstæver, som egne hanhunde), der indgår i kenneldriften, samt en protokol over evt ”hygge”/aftægtshunde e.lign., der ejes af husstanden.

Udstationerede hunde skal fremgå af protokol.

Af protokollen skal min. fremgå hundens navn, ejer, stambogsnr., chipnr., parringer /fødsler, samt attester/ dokumentation ift avlsrestriktioner.

Ved ansøgning om kennelmærke fremsendes kopi af protokollen til Kenneludvalget.

Anskaffes nye hunde, skal der fremsendes oplysning om dette til Kenneludvalget.

 

Stambogsføring under kennelmærket

Der kan kun stambogsføres hvalpe under kennelmærke, så frem tæven er registreret i overensstemmelse med ovenstående.

Kennelmærkeindehaver(ne) og den samlede husstand ejer, avler, annoncerer, sælger eller formidler alene hunde med DRU eller DRU-anerkendte stambøger.

Ved overtrædelse kan DRU inddrage kennelmærke og ekskludere medlem og husstand.

 

Ved den årlige fornyelse af kennelmærke fremsendes en opdateret kopi af protokollen.

Der skal desuden 1 x årligt fremsendes en fuldstændig liste over de hunde der yderligere er registreret i husstanden, samt evt udstationerede hunde.

 

DRU har ret til at forlange alle udstedte tilladelser (jv.§§ Bek. om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde (Bek. 1466 af 12/12 2007) ), fremlagt ved et tilsynsbesøg, samt kontrollere at der er overensstemmelse mellem de givne tilladelser og oplysningerne, der ligger til grund for kennelmærke-godkendelsen..

 

DRU må til enhver tid udtage stikprøvekontrol på hvalpekuld i form af DNA test. (for at fastslå forældre hunde). DRU afholder omkostningen, såfremt forholdet er i orden.

Ansøgning på ansøgning om kennelmærke/fornyelse af kennelmærke betragtes som accept af og vilje til at overholde retningslinjerne.