Node title

Om DRU

Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling d. 13. september 2014

26 stemmeberettigede medlemmer tilstede
1 ikke stemmeberettiget deltager.

 1. Valg af dirigent:

 ​Kim Steen er valgt.

 1. Valg af referent og stemmetællere:
  Referent: Helle Øllgaard.
  Stemmetællere: Anni Tage og Tina Alfsen.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Formand John Nannberg fremlagde beretningen og nævnte bl.a.:
 • Bestyrelses arbejdet præget manglende samarbejde med kasserer
 • Gennemført mange kennelbesøg, fine forhold og god orden de fleste steder, dog har enkelt oplevelse sat fokus på hygiejne og smittefare
 • Der er gennemført 2 hold godkendte hundeholderkurser
 • Arbejdet med database går fremad, men ikke så hurtigt som håbet

           Der stilles spørgsmål til beretningen, bl.a. hvorfor bestyrelsen ikke tidligere har grebet ind over for kassereren.
           Det understreges at kasserer jo er valgt af medlemmerne ved direkte valg. Derfor har det ikke umiddelbart været muligt at skride ind så hurtigt som ønsket.

            Beretningen taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Poul Johansson fremlægger regnskabet 2013. Regnskabet viser et større underskud end forventet.
Regnskabet er godkendt.

4.  Godkendelse af budget:
Poul Johansson fremlægger budgettet for 2014.
Budgettet er godkendt.

5. Indkomne forslag:
Punktet udgår da der ikke er indkommet forslag.

6. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg:

Marianne fremlægger kommissorier. Bestyrelsen vil gerne genindsætte forretningsudvalget.
Kommissorier er godkendt.

7.  Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentstigning.
Der er et medlem der foreslår at lade medlemskontingentet være uændret da vi ikke har database o.l. klar endnu.
Vedtages med 24 stemmer for,1 imod og 1 stemmer ikke.

8.  Fastsættelse af takster:
Der fremlægges forslag til et takstblad, der indeholder en mindre stigning for stambogsføring.
Priser for stambogsføringsprisen er godkendt. Øvrige takster er godkendt.

9.  Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen:

Kasserer valgt uden modkandidat

Jytte Dyrgaard

   

Der er afgivet 53 stemmer:

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Ove Jørgensen - 25 stemmer

 

Michelle Paarup - 22 stemmer

   

Suppleant:

Kimmie Juhl Nielsen - 6 stemmer

10.  Valg af revisor og kritisk revisor:
Revisor: Poul Johansson.
Kritisk revisor: Pia Steffens.

11.  Evt.
Spørgsmål til hvornår databasen forventes klar.
Arbejdes med dette, ikke muligt at svare præcist
Der stilles spørgsmål til kennelbesøgene, hvad der tjekkes og kigges på, samt hvornår man kommer på anmeldt og uanmeldt besøg.
Det foreslås at man kunne bruge frivillig hjælp til indtastning af stambogsoplysningerne.
Dette ikke en mulighed, da der er tale om personfølsomme oplysninger.
Det foreslås at nyheder på hjemmesiden opdateres bedre. Indkaldelse til generalforsamlingen har ikke været slået op på hjemmesiden.
John Nannberg forklarer at dette er en fejl, normalt plejer nyheder at komme på hjemmesiden.
Der stilles et spørgsmål ved om FCI standarderne følges ved bedømmelserne. 2 dommere forklarer at DRU følger FCI. 

Pia Steffens takkede for gaven til hendes jubilæum.

Generalforsamlingen sluttede kl.15.00.