Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling søndag d. 1/11-2020

Bestyrelsen indkalder herved til ekstra ordinær generalforsamling i DRU.

 

Denne afholdes den 1/11-2020 kl. 13.00 I Erritsø Hallen, Krogsagervej 40, 7000 Frederecia. Indkaldelsen sker i henhold til DRU`s vedtægter og med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Generalforsamlingen skal beslutte om DRU skal nedlægges
  4. evt.

 

Det bemærkes, at såfremt der ikke deltager 2/3 af DRU S medlemmer på den ekstra ordinære generalforsamling og der stemmes for en nedlæggelse af DRU. så skal der derefter indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling hvor der alene kræves almindeligt flertal for forslaget blandt de fremmødte.

 

I henhold til DRU s regler § 12 tilgår DRU s formue ved nedlæggelse til Dyrenes Beskyttelse. 

 

§ 12

Foreningens nedlæggelse 

Foreningens nedlæggelse besluttes på en generalforsamling og kræver at 2/3 af alle medlemmer stemmer for dette. 
Er der ikke tilstrækkeligt fremmødt, indvarsles en ekstraordinær generalforsamling. 
På denne kan beslutning træffes med simpelt stemmeflertal. 

Stk. 2 Ved foreningens opløsning tilfalder evt. formue og værdier Dyrenes Beskyttelse 
Generalforsamling beslutter hvordan dette sker. 

 

 

Bestyrelsen henviser ang. Varslingen til vedtægternes § 9 stk. 3

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen kan indvarsle en ekstraordinær generalforsamling, hvis der findes behov for dette. 

 

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan, hvis der findes behov for det, indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag eller, hvis forholdene taler for det, med 2 ugers varsel ved brev til alle stemmeberettigede medlemmer.