Node title

Om DRU

Generalforsamling 2014

DRU ordinær generalforsamling lørdag d. 13. september 2014.

Halvej 1, 5800 Nyborg


 

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen lørdag d. 13.  september 2014
Bestyrelsen byder velkommen til en generalforsamling, der på mange måder er imødeset med stor alvor og bekymring af Bestyrelsen.Bestyrelsen har siden vi tiltrådte i henholdsvis 2011/2012, alle vægtet at arbejde målrettet for ro og stabilitet i bestyrelsesarbejdet, troede vi. For desværre var det ikke alle i bestyrelsen, der havde samme dagsorden.Især gennem sidste halvdel af 2013 blev det tiltagende synligt for bestyrelsen, at vi havde et problem. Vi havde ikke længere overblik over DRU’s økonomi.
Lad det være sagt med det samme:
Bestyrelsen tager ansvaret meget alvorligt.
DRU er ikke bare en forening, det er også en forretning, der skal drives forsvarligt og med respekt for medlemmerne. Et vigtigt omdrejningspunkt i driften er kassererposten. En post, der indebærer et stort ansvar for løbende overblik og bestyrelsesorientering om økonomien. Bestyrelsen har i 2013 igangsat mange initiativer i overbevisning om at økonomien var god, og formuen i behold. Som 2013 skred frem, opstod der dog en tiltagende bekymring, idet de forventede kvartalsbalancer ikke blev leveret af kassereren. Vi anede således ikke, om der overhovedet var dækning, eller om budgettet skred. Samarbejdet med kassereren blev efterhånden ikke eksisterende idet, der blev sendt afbud til alle møder gennem flere måneder. Bestyrelsen så sig derfor i marts 2014, nødsaget til at ophæve samarbejdet og fratage kasseren enhver adgang til alle forhold omkring drift og økonomi. Ligeledes blev der indledt en afskedigelsessag fra det lønnede ansættelsesforhold, der gennem flere år har været knyttet til kassererposten. Det skal understreges, at der ikke er afdækket forhold, der giver anledning til mistanke om kriminelle forhold, ligesom det frem til udløb af valgperioden har været kasserens eget valg at fralægge sig deltagelse i det øvrige bestyrelsesarbejde.

Medlemstal
Blandt de forhold, som har været stærkt påvirket af den måde kassererfunktionen har været håndteret, er vores medlemstal. Ved sidste generalforsamling var vi af den overbevisning at medlemstallet var stabilt eller stigende, men dette var på baggrund af tal fra 2011, som faktisk ikke var korrigeret for manglende fornyelse af medlemskab i 2012 og 2013.Manglende rettidig udsendelse af kontingent opkrævninger i såvel 2012 som 2013, manglende udsendelse af rykkere start 2013, manglende registrering af medlemsforhold i start 2014, gør at vi nu samlet må konstatere faldende medlemstal.

Kenneler:
Vi har gennemført kennelbesøg hos over halvdelen af vores registrerede kenneler. Dette er en aktivitet, vi vil fortsætte med og finde en rytme for regelmæssige besøg. Vi har desuden opsat det mål at startbesøge nye kenneler, der ansøger. Dog har vi måttet sætte denne aktivitet lidt på pause, da det både er en tidskrævende og dyr aktivitet. Vi fastholder stadig den form at vi kører 2 personer ud til 2-3 kenneler, og stadig vil henvendelser, der giver bekymring om forholdende blive prioriteret op på listen. Risikoen for at blive smittebærer ved kennelbesøg har medført at bestyrelsen både har indkøbt beklædning til kenneludvalgets medlemmer, samt drøftet den nødvendige hygiejne, så smittefare forebygges ved besøgene.

Kennelkursus/hundeholderuddannelse
Bestyrelsen har fået godkendt en uddannelsesplan for hundeholderuddannelsen, og kunne derfor i foråret 2014 udbyde det 1. hold, som var en stor succes. Netop nu er hold 2 i gang. For at sikre de kennelmedlemmer, der måtte være i klemme ift. at uddannelsen faktisk er et lovkrav, blev kursusforløbene arrangeret og udbudt med meget kort varsel og derfor også til en meget favorabel pris.

IT/Database
Desværre må vi konstatere at arbejdet ikke skrider så hurtigt frem som planlagt. Inden vi går længere ind i projektet er der behov for at revidere vores grunddata, da det, som tidligere nævnt, har vist sig at medlemsoplysningerne har været mangelfuldt ajourført. Vi har tillid til at vores nuværende IT-samarbejdspartner kan løfte opgaven, og vi ser frem til snart at præsentere såvel stambogsdatabase som hjemmeside, i et sammenhængende system.

Klubber
DRU’s Chihuahuaklub har fundet sine ben og fungerer godt. 
I november 2013 blev endnu en klub etableret, DK-far. Denne har dog allerede måttet lukkes. Erfaringer fra dette korte samarbejde viser et behov for at præcisere grundlaget for godkendelse af nye klubber, så klubberne bliver en vifte af tilbud og bl.a. kan samarbejde om udstillinger.

Udstillinger
Udstillingerne gennem året er gået rigtig godt.
Arbejdet i bestyrelsen kræver velfungerende IT-udstyr, derfor har Bestyrelsen indkøbt det nødvendige udstyr både til bestyrelsen og til udstillingerne; snart vil bedømmelserne kunne tastes direkte ind, og efterfølgende udskrives til udstillerne, samt kobles direkte til rette hund i databasen.

Internationalt samarbejde, EKN ( European Kennel Network )
Som det tegner nu er der et samarbejde på vej mellem DRU og flere udenlandske klubber, som danner en ny international sammenslutning af anerkendte nationale klubber.

Samlet set
Kan vi i år se tilbage på en meget arbejdskrævende periode, hvor vi indimellem ikke har kunnet leve op til medlemmernes forventninger. Dette må vi bede jer bære over med. At få genoprettet økonomien skal og må være 1. prioritet og dette vil også afspejle sig senere i fremlæggelsen af takstblad. Bestyrelsen vil ligeledes på sit 1. møde drøfte tiltag til at nedbringe andre driftsomkostninger og igen bringe balance mellem indtægter og udgifter.
Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens godkendelse.


 

Referat af ordinær generalforsamling d. 13. september 2014

26 stemmeberettigede medlemmer tilstede
1 ikke stemmeberettiget deltager.
 

 1. Valg af dirigent:
  Kim Steen er valgt.
   
 2. Valg af referent og stemmetællere:
  Referent: Helle Øllgaard.
  Stemmetællere: Anni Tage og Tina Alfsen.
   
 3. Bestyrelsens beretning:
  John aflægger beretning ( se ovenstående beretning ).
  Der stilles spørgsmål til beretningen, bl.a. hvorfor bestyrelsen ikke tidligere har grebet ind over for kasserens manglende deltagelse i bestyrelsesmøderne og regnskabs fremlæggelser.
  Bestyrelsen svarer, at der er grebet ind så tidligt som muligt. Regnskabsopfølgning er på alle dagsordener, der er dog fra kassererens side typisk, meldt afbud til bestyrelsesmøderne med meget kort varsel. Der er vedvarende rykket for regnskabs tal. På trods af dette, er der ingen tal kommet siden 4. kvartal 12/årsregnskab 2012. Trods klare aftaler er der ikke leveret den nødvendige regnskabsopfølgning. Det understreges at kasserer jo er valgt af medlemmerne ved direkte valg. Derfor har det ikke umiddelbart været muligt at skride ind så hurtigt som ønsket.
   
 4. Fremlæggelse af regnskab:
  Poul Johansson fremlægger regnskabet 2013. Regnskabet viser et større underskud end forventet.
  Regnskabet er godkendt.
   
 5. Godkendelse af budget:
  Poul Johansson fremlægger budgettet for 2014.
  Budgettet er godkendt.
   
 6. Indkomne forslag:
  Punktet udgår da der ikke er indkommet forslag.
   
 7. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg:
  Marianne fremlægger kommissorier. Bestyrelsen vil gerne genindsætte forretningsudvalget.
  Kommissorier er godkendt.
   
 8. Fastsættelse af kontingent:
  Marianne fremlægger på Bestyrelsens vegne et forslag om en mindre kontingentstigning.
  Der er et medlem der foreslår at lade medlemskontingentet være uændret da vi ikke har database o.l. klar endnu.
  Der diskuteres for og imod og forslaget sættes til afstemning.
  Der er 24 stemmer for stigning, 1 imod og 1 stemmer ikke.
   
 9. Fastsættelse af takster:
  Der fremlægges forslag til et takstblad, der indeholder en mindre stigning for stambogsføring.
  Priser for stambogsføringsprisen er godkendt. Øvrige takster er godkendt.
   
 10. Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen:
  Kasserer valgt uden modkandidat Jytte Dyrgaard
     
  Der er afgivet 53 stemmer:  
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ove Jørgensen - 25 stemmer
    Michelle Paarup - 22 stemmer
     
  Suppleant: Kimmie Juhl Nielsen - 6 stemmer
 11. Valg af revisor og kritisk revisor:
  Revisor: Poul Johansson.
  Kritisk revisor: Pia Steffens.
   
 12.  Evt.
  Der stilles spørgsmålstegn til hvornår databasen forventes klar.
  Bestyrelsen forklarer at vi lige p.t. er sat tilbage da der ikke er ajourført medlemsliste. Medlemslisten skal som minimum være klar før vi kan begynde at taste hunde i databasen.
  Der stilles spørgsmål til kennelbesøgene, hvad der tjekkes og kigges på, samt hvornår man kommer på anmeldt og uanmeldt besøg.
  Helle Øllgaard forklarer hvad der kigges på ved et kennelbesøg.
  Det foreslås at man kunne bruge frivillig hjælp til indtastning af stambogsoplysningerne.
  Helle Øllgaard forklarer, at til lige netop denne post, kan der ikke bruges frivillige hjælpere, da der er tale om personfølsomme oplysninger.
  Det foreslås at nyheder på hjemmesiden opdateres bedre. Indkaldelse til generalforsamlingen har ikke været slået op på hjemmesiden.
  John Nannberg forklarer at dette er en fejl, normalt plejer nyheder at komme på hjemmesiden.
  Der stilles spørgsmål ved om FCI standarderne følges ved bedømmelserne.
  Pia Steffens og Marianne Jæger forklarer hvordan en bedømmelse foregår og Helle Øllgaard supplerer med at forklare, at hver dommer bør følge FCI standarden; dog fortolkes den nogen gange forskelligt på trods af at det er samme tekst (standard) der er læst op på.
  Der tales omkring en bedømmelse i Hedensted af West Highland White Terrier, og om hvordan DRU generelt forholder sig, når hvalpekøbere vil klage over fejl og mangler på en hund.
  DRU henviser typisk i sådanne sager til forbrugerstyrelsen, som er dem, der kan afgøre en evt. sag mellem køber og sælger.
  Det understreges at såvel dommer som ringsekretær i en sådan situation bør være opmærksomme på, at de alene kan udtale sig som enkeltpersoner og derfor bør henvise til bestyrelsen for konkret vejledning.

  Pia Steffens takkede for gaven til hendes jubilæum.
   

Generalforsamlingen sluttede kl.15.00.

Referent Helle Øllgaard.